This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Quy định về hồ sơ xuất khẩu hàng hóa của Hải quan

Quy định về hồ sơ xuất khẩu hàng hóa của Hải quan

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài

Căn cứ tại điều 16 thông tư 38/2015/Tt-BTC về Hồ sơ hải quan như sau:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Advertisement

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Advertisement

Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.”

–> Hồ sơ cần có:

  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (Tờ khai hải quan)
  • Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu
  • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
Advertisement

2. Đối với hàng hóa bán hàng cho khu chế xuất:

Căn cứ vào điều 75 thông tư 38/2015/Tt-BTC về thủ tục đối với DN chế xuất:

DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng

Advertisement

Căn cứ vào điều 86 thông tư 38/2015/Tt-BTC về thủ tục đối với DN chế xuất:

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Advertisement

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.”

–> Hồ sơ cần có:

  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (Tờ khai hải quan)
  • Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu
  • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
  • Hóa đơn bán hàng vào khu chế xuất, bên bán được phép sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
Advertisement

_________

Giải pháp:

DN cần nắm rõ các thủ tục hải quan để thực hiện đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, nếu việc thực hiện gặp vướng mắc nhiều, DN có thể cân nhắc chi phí để thuê hẳn bên dịch vụ để thực hiện công việc được nhanh hơn, mang lại hiệu quả cho DN.

Advertisement

Tham khảo thêm và luật thuế và phòng tránh những điều

Audit & consult: U need knowleges:

Advertisement

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính: http://expertis.vn/kiem-toan-bao-cao-tai-chinh/

Dịch vụ kiểm toán thuế: http://expertis.vn/kiem-toan-thue/

Dịch vụ kiểm toán cho mục đích quản lý doanh nghiệp: http://expertis.vn/kiem-toan-cho-muc-dich-quan-ly/

Advertisement

Dịch vụ tu vấn giao dich liên kết chuyển giá: http://expertis.vn/kiem-toan/dich-vu-tu-van-giao-dich-lien-ket/

Dịch vụ kế toán thuế: http://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-thue/

Dịch vụ lập báo cáo tài chính: http://expertis.vn/lap-bao-cao-tai-chinh/

Dịch vụ tiền lương và bảo hiểm xã hội: http://expertis.vn/dich-vu-tien-luong-va-bhxh/

Advertisement

Dịch vụ quyến toán thuế: http://expertis.vn/tu-van-quyet-toan-thue/

 

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói:

Advertisement

Công ty dịch vụ kế toán:

Advertisement

Dịch vụ kế toán thuế:

Advertisement

Dịch vụ kế toán kiểm toán Expertis: expertis.vn

Kế toán thuế:

Advertisement

 

Financial statement audit:

Advertisement

Tax audit:

Advertisement

Regulatory audit: http://expertis.vn/en/regulatory-audit/

Home Tax audit: http://expertis.vn/en/home/#

Tax and accounting: http://expertis.vn/en/tax-and-accounting/

 

 

Share This Story

Get our newsletter